parallax background

Kao ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi Dječji vrtić Ploče organizira i provodi aktivnosti vezane za promišljanje, osmišljavanje, planiranje, pripremanje i implementaciju sadržaja odgoja i obrazovanja, u skladu sa njihovim razvojnim, socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama, a na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13) i Državnog pedagoškog standarda (NN 63/08, 9010).

Osnovna uloga i cilj predškolskog odgoja je doprinositi cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegovog života osmišljenim pedagoškim djelovanjem stručnih djelatnika na stvaranje optimalnih uvjeta za pravilan rast i razvoj djece.

Programska orijentacija našeg vrtića:

1. redoviti programi njege, odgoja i naobrazbe, zdravstvene zaštite i prehrane djece predškolske dobi koji su prilagođeni dobnim i razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i sposobnostima:

 • cjelodnevni i ( 10-satni ) program
 • poludnevni ( 6- satni ) program

2. program katoličkog vjerskog odgoja integriran u redovan rad poludnevne odgojne skupine

3. Program predškole - za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena nekim od redovnih programa rada

4. program integracije djece sa poteškoćama u razvoju u cjelodnevne i poludnevne odgojne skupine

5. programi zdravstvenog odgoja

6. drugi kraći i rekreacijski programi tijekom godine:

 • jednodnevni izlete i šetnje na područje grada i okolice
 •  programi kulturnog, vjerskog, umjetničkog i športskog sadržaja-sudjelovanje u javnim nastupima prilikom blagdana i određenih organiziranih događaja
 • posjete gradskim ustanovama i institucijama
 • obilježavanje Svjetskih dana i svečanosti
 • posjete i prisustvovanje kazališnim predstavama
parallax background

Programi i organizacija rada u našem vrtiću temelji se na razvojno-primjerenom kurikulumu usmjerenom na dijete i humanističkoj koncepciji razvoja predškolskog odgoja, što znači:

 • pažljivo i bogato struktuirano okruženje i poticajna materijalna sredina koja doprinosi razvoju dječjeg učenja, kreativnosti i stvaralaštvu
 •  poznavanju zakonitosti rasta i razvoja djeteta u skladu s čim stručni djelatnici planiraju svoj rad
 • učenje je interaktivan proces koji uključuje djecu, odrasle, kao i čitavo društveno okruženje
 • poticanje partnerskog odnosa sa roditeljima kao najvišeg oblika suradnje u ostvarivanju zajedničkog cilja – optimalnog razvoja djeteta
 • poticanje tolerancije prema različitostima i uvažavanje prava sve djece
 • ( poticati uključivanje i socijalizaciju djece sa teškoćama u razvoju u život i rad ustanove )
 • kontinuirano stručno usavršavanje kao potreba podizanja stručne kompetencije za rad i stjecanje novih znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za primjenu suvremenih oblika rada sa djecom predškolske dobi;  odgojitelji su davno prerasli okvire  «teta čuvalica « i postali profesionalci u svom zvanju.

Programi iz Projekta “Dječji vrtić Ploče djeci i roditeljima”

parallax background