Predškolski odgoj i obrazovanje

Predškolski odgoj i obrazovanje podrazumijeva aktivnosti vezane za promišljanje, osmišljavanje, planiranje, pripremanje i implementaciju odgoja i obrazovanja predškolske djece.

Predškolski odgoj je potreba i šansa djeteta u doba najburnijeg biološkog razvoja i pune prijemčljivosti na utjecaje sredine, jer tada:
„...stvaralačka iskra ili plane ili zgasne, a pristup znanju ili postane ili ne postane stvarnost...“

Delors, J. „ Učenje – blago u nama“

Kvalitetan vrtić dijete stavlja u centar shvaćajući ga kao cjelovito biće, istraživača i aktivnog stvaratelja vlastitog znanja – kao kreativnog bića koje teži ostvarivanju interakcija s prostorom, materijalima, drugom djecom i odraslima te preuzima odgovornost za svoje izbore i ponašanje.

VRIJEDNOSTI su stalni orijentir i potka odgojno-obrazovnog sustava i njegovih ciljeva od rane i predškolske dobi djeteta do završetka njegovog školovanja. One usmjeravaju djelovanje prema cjelovitom osobnom razvoju djeteta, čuvanju i razvijanju nacionalne, duhovne, materijalne i prirodne baštine Republike Hrvatske i europski suživot.

Vrtić unapređuje intelektualni, moralni, duhovni i motorički razvoj djeteta kroz:

  • ZNANJE – omogućuje djetetu aktivno učenje, snalaženje u novim situacijama, razvoj razumijevanja i kritičkog promišljanja putem radosnog učenja kroz igru i ostale djetetu zanimljive aktivnosti.
  • HUMANIZAM I TOLERANCIJU – podrazumijeva prihvaćanje i poštivanje živog bića te načela pravednosti kao životnog načela. U vrtiću djeca uče poštivati različitosti, prepoznati i prihvaćati svoje i tuđe potrebe, graditi skrbne odnose s drugima, pružati potporu, zauzimati se za svoja prava i preuzimati odgovornost. Posebno mjesto u vrtićkom životu zauzima pozitivan stav prema inkluziji djece s teškoćama u skupinu vršnjaka kako bi se poticao i unapređivao njihov razvoj.
  • IDENTITET – u današnje vrijeme globalizacije koje obilježava miješanje kultura i religija, zahtijeva se odgoj i obrazovanje djeteta koje stvara i oblikuje nacionalni identitet kroz naslijeđenu kulturu bogate društvene, moralne, jezične i duhovne baštine svojih predaka, istovremeno ga stavljajući u kontekst odgoja za „građanina svijeta“.
  • ODGOVORNOST – razvija se i promiče razvoj sposobnosti djeteta za konstruktivno sudjelovanje u životu zajednice, učenje o vlastitim i tuđim pravima i obvezama, načinima kako pridonijeti životu zajednice. Vrtić djeci omogućava slobodu izbora aktivnosti, sadržaja, prostora, načina oblikovanja aktivnosti potičući samoprocjenu vlastitog činjenja, komunikaciju s drugima i sl.
  • AUTONOMIJU – ostvaruje se razvijanjem osobne autonomije u nesmetanom i podržavajućem okruženju vrtića. Djeca će u takvom okruženju razvijati svoje kritičke sposobnosti, samopouzdanje i racionalan pristup životu.
  • KREATIVNOST – osnova je razvoja djeteta u osobu koja je u stanju prepoznati i oblikovati razne aktivnosti i stvarati originalne pristupe u rješavanju različitih problema. Oblike kreativnosti kod djece tijekom odgojno-obrazovnog rada treba njegovati, poticati i razvijati je različitim oblicima stvaranja i izražavanja.

Priroda učenja djece je aktivna i istraživačka i kao takvu stručni radnici je uvažavaju, planirajući okruženje za različite odgojno-obrazovne aktivnosti.

Prirodna dječja znatiželja vodi dijete putevima kreativnog stvaranja i uči nas da kreiranjem stimulativnog okruženja pogodujemo dječjem samoučenju u kojem mogu maksimalno koristiti svoje potencijale.
Dječja mašta samostalno ih nosi kroz igre u kojima otkrivaju, uspoređuju, uočavaju, razlikuju, izdvajaju - prema vlastitom tempu i zanimanju spontanog i prirodnog učenja.

Profesionalna suradnja odgojitelja međusobno i ostalih zaposlenika vrtića, koja uključuje zajedničko promišljanje i realizaciju odgojno-obrazovnog procesa nužno implicira da je kvalitetna odgojno-obrazovna praksa kolektivno, a ne individualno postignuće.

Svaka odgojno-obrazovna ustanova treba kontinuirano raditi na unapređenju vlastite kulture koja utječe na način kako ljudi razmišljaju, organiziraju, oblikuju te podržavaju procese učenja odgojitelja i djece.

Kultura vrtića prepoznatljiva je u zajedničkim uvjerenjima odgojitelja, ravnatelja, stručnih suradnika, administrativnog i tehničkog osoblja i roditelja, a karakteristična je za djelovanje vrtića koje se prepoznaje po međusobnom odnosu ljudi, njihovom zajedničkom radu, upravljanju ustanovom, stupnju usmjerenosti na stalno učenje i unapređenje odgojno-obrazovne prakse.