Program predškole provodi se u našem vrtiću kao obvezan i besplatan program od 1.9.2014. godine, za djecu koja nisu obuhvaćena nekim od redovnih programa rada vrtića.
Program se provodi sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe i Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole.
Program se provodi sukladno prostornim i vremenskim mogućnostima vrtića i broju upisane djece u redovne programe vrtića, u periodu od 1.10.- 31.5. tekuće pedagoške godine, u ukupnom trajanju od cca 250 sati.

Osnovna zadaća programa predškole je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja.

parallax background
parallax background

Kompetencije koje dijete u godini dana prije polaska u školu treba steći i /ili unaprijediti odnose se na:

  • komunikaciju na materinskom jeziku
  • elementarnu komunikaciju na stranim jezicima
  • matematičke kompetencije
  • osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji
  • digitalne kompetencije
  • učiti kako učiti
  • socijalne i građanske kompetencije
  • inicijativnost i poduzetništvo
  • kulturnu svijest i izražavanje
  • motoričke kompetencije primjerene dobi

OKRUŽENJE u kojem se provodi program predškole predstavlja čimbenike koji potiču i usmjeravaju djetetov tjelesni, socijalno -emocionalni, komunikacijski i spoznajni razvoj i utječu na oblikovanje njegove osobnosti, vrijednosti, navika i vještina.

PROSTOR za provedbu programa predškole prilagođen je psihofizičkim osobinama djeteta u godini prije polaska u osnovnu školu i slijedi higijensko - zdravstvene i odgojno - obrazovne standarde.

SURADNJA S RODITELJIMA nezaobilazan je dio provođenja programa i pridonose kvaliteti programa predškole.